Package org.libvirt

Class TypedUintParameter

java.lang.Object
org.libvirt.TypedParameter
org.libvirt.TypedUintParameter

public class TypedUintParameter extends TypedParameter
Class for representing a uint typed parameter
 • Field Details

  • value

   public int value
 • Constructor Details

  • TypedUintParameter

   public TypedUintParameter()
  • TypedUintParameter

   public TypedUintParameter(int value)
  • TypedUintParameter

   public TypedUintParameter(String field, int value)
 • Method Details

  • getType

   public int getType()
   Description copied from class: TypedParameter
   The type of the parameter
   Specified by:
   getType in class TypedParameter
   Returns:
   the Type of the parameter
  • getTypeAsString

   public String getTypeAsString()
   Description copied from class: TypedParameter
   Utility function for displaying the type
   Specified by:
   getTypeAsString in class TypedParameter
   Returns:
   the Type of the parameter as string
  • getValueAsString

   public String getValueAsString()
   Description copied from class: TypedParameter
   Utility function for displaying the value
   Specified by:
   getValueAsString in class TypedParameter
   Returns:
   the value of the parameter in String form